Karmyogi Kundalikrao Ramrao Jagtap Patil Kukadi Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.